Programové prohlášení vlády - co se změní v daních

5. srpen 2010

Programové prohlášení vlády - co se změní v daních

Programové prohlášení vlády naznačuje, jaké má nová vláda plány v daňové oblasti. Na jednu stranu se vláda zavazuje usilovat o zjednodušení daňového systému, na druhou stranu slibuje zavést řadu nových opatření a výjimek. Dle očekávání chce vláda urychleně dokončit projekt Jednotného inkasního místa (JIM) pro daně a odvody (sociální a zdravotní pojištění), jehož zavedení by mělo snížit náklady na výběr daní a odvodů jak na straně státu, tak na straně daňových subjektů.

Daň z příjmů

Vláda se zavazuje předložit nový zákon o daních z příjmů, který chce připravit výrazně jednodušší a přehlednější a snížit tak administrativní náklady na straně státu i poplatníků. Vláda zamýšlí „zrušit většinu stávajících daňových výjimek s výjimkou podpory vědy a výzkumu, rodin s dětmi, odpovědnosti vůči slabým a potřebným, vlastního bydlení a odpovědnosti vůči vlastnímu vzdělání a stáří.“

Výzkumu a vývoji by se mělo dostat dalšího zvýhodnění, protože vláda chce daňově zvýhodnit spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi univerzitami, veřejnými vědeckými institucemi a podnikatelským sektorem.

Nově by mělo být zavedeno daňové zvýhodnění poplatníků, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Pečující by měl uplatnit daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o děti.

Vláda si dále představuje, že v rámci nového zákona o daních z příjmů dojde ke „sjednocení základů jednotlivých veřejných odvodů a odstranění drtivé většiny stávajících daňových výjimek z důvodu rovného přístupu ke všem poplatníkům.“ Tím má vláda evidentně na mysli především sjednocení vyměřovacích základů pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců. Sjednocením základů přitom nemá dojít ke zvýšení odvodové zátěže OSVČ.

Vláda dále údajně „nechce zvyšovat progresi daně z příjmů fyzických osob“, chce ale do roku 2012 eliminovat degresi, ke které dochází v pásmu příjmů nad maximální vyměřovací základy pro odvody pro sociální a zdravotní pojištění.

Více mají být zdaněny příjmy z loterií, veškerého hazardu a v této oblasti mají být odstraněny výjimky. Příjmy firem podnikajících v této oblasti mají být zdaňovány jednotnou sazbou 20 %.

Nový zákon o daních z příjmů by měl postihovat i zdanění v případě dědění a darování.

Sociální a zdravotní pojištění

Změny v zastropování vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění (v současné době šestinásobek průměrné mzdy) by měly být účinné až od října roku 2011.

Pro podporu zaměstnání na částečnou pracovní dobu rodičů s dětmi do 6 let, zdravotně postižených a osob pečujících o handicapované by měly být zavedeny slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele ve výši 7 200,- Kč ročně za každý částečný úvazek takovéto osoby.

Daň z přidané hodnoty

Vláda chce ulevit dodavatelům – plátcům DPH, jejichž dodávka zboží nebo služeb není dlouhodobě zaplacena. V takovém případě by odvedená DPH měla být dodavateli vrácena. Legislativně přitom mají být omezeny možnosti zneužívání této úlevy.

Dále chce vláda vyvinout úsilí o změnu směrnice EU o společném systému DPH tak, aby DPH bylo obecně odváděno až po zaplacení faktury.

Správa daní

Vláda zamýšlí zpracovat analýzu daňové amnestie a prodloužit lhůtu pro vyměření daně ze současných tří na pět let.

Mezinárodní zdanění

Vláda se rozhodla, že nebude podporovat legislativní harmonizaci v rámci EU v oblasti daňové politiky. Vzhledem k harmonizaci DPH v rámci EU se toto předsevzetí týká především daně z příjmů.

Daniel Kunc

Komentáře jsou uzavřeny

---

TOPlist