Daňový řád: Lhůta pro vyměření daně

11. srpen 2010

Lhůta pro vyměření daně po 1. 1. 2011

S účinností od 1. 1. 2011 se správa daní se bude řídit novým procesním předpisem, zákon o správě daní a poplatků bude nahrazen daňovým řádem. Jednou z věcí, která se oproti současné úpravě výrazně změní, je běh lhůty pro vyměření daně. Běh této lhůty přitom může mít zásadní vliv na daňové povinnosti poplatníka.

Současná úprava

V současnosti platí, že základní lhůta pro vyměření daně je tři roky a začíná běžet od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, tzn. dle rozhodnutí Ústavního soudu z konce roku 2008 od konce zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání (tzv. teorie 3+0). Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon správce daně směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven.

Nová úprava

Daňový řád přinese řadu změn. Podívejme se na ty nejdůležitější:

Posunutí počátku běhu lhůty: Dle nové úpravy začne lhůta pro vyměření daně běžet až dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání nebo v němž se stala daň splatnou, pokud nebyla povinnost podat řádné daňové přiznání. Např. má-li poplatník daně z příjmů povinnost podat daňové přiznání v do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období, základní lhůta pro vyměření daně uplyne o 6 měsíců později, než dle současné úpravy.

Prodloužení základní délky lhůty: V současném znění daňového řádu je základní délka lhůty stanovena na dobu 3 let shodně se současnou úpravou. Ministerstvo financí ČR však nyní navrhuje „technickou“ novelu daňového řádu, která zahrnuje i zásadní prodloužení lhůty pro vyměření daně z 3 na 5 let. Vzhledem k tomu, že záměr prodloužit lhůtu je deklarován v Programovém prohlášení vlády ČR, lze předpokládat schválení této změny.

Prodlužování lhůty o 1 rok: Nově je doplněn institut prodlužování lhůty o 1 rok ve vyjmenovaných případech, z nichž nejčastější budou případy podání dodatečného daňového přiznání, doručení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání nebo doručení rozhodnutí ve věci odvolání. Dosud tyto úkony samy o sobě lhůty pro vyměření daně neprodlužovaly. Nyní budou prodlužovat v případě, že byly učiněny v období 12 měsíců před uplynutím dosavadní lhůty.

Přerušení lhůty: Tak jako v současné úpravě se bude lhůta pro vyměření daně přerušovat a poběží znovu v případě zahájení daňové kontroly. Nové však bude to, že k přerušení lhůty dojde i v okamžiku, kdy daňový poplatník podá řádné daňové přiznání po termínu pro jeho podání. Tím si po novu sám prodlouží termín pro vyměření daně.

Trestné činy: Nově bude možné daň vyměřit i po uplynutí lhůty pro vyměření daně, pokud bylo pravomocně soudem rozhodnuto, že byl spáchán daňový trestný čin, nebo pokud poplatník podá daňové přiznání a uhradí daň včetně jejího příslušenství, je-li uhrazení daně nutné pro zánik trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti.  

Přechodná ustanovení

Přechodné ustanovení daňového řádu pro běh lhůty pro vyměření daně je radikální. Okamžik počátku běhu lhůty určený podle dosavadních právních předpisů platných do 31. 12. 2010 zůstává zachován, nicméně běh a délka lhůty pro vyměření daně, která započala a neskončila do 31. 12. 2010, se má od 1. 1. 2011 již posuzovat podle ustanovení daňového řádu. Podle některých právních názorů je lhůta pro vyměření daně hmotně právním ustanovením a takto formulované přechodné ustanovení by znamenalo nepřípustnou retroaktivitu. Na výsledek potenciálního sporu je nutné počkat.

Daniel Kunc

Komentáře jsou uzavřeny

---

TOPlist