Osvobození licenčních poplatků od 1.1.2011

11. prosinec 2010

Podejte včas žádost o přiznání osvobození

Od 1.1.2011 bude účinné nové ustanovení zákona o daních z příjmů, které může znamenat významnou daňovou úlevu a zjednodušení. Jedná se o ustanovení § 19 odst. 1 písm. zj), které za splnění podmínek osvobozuje od zdanění v ČR licenční poplatky plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, od české obchodní společnosti nebo družstva nebo od české stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU.

Licenční poplatky hrazené českým daňovým rezidentem osobě, která českým daňovým rezidentem není, podléhají v ČR srážkové dani. Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za pronájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení, tzn. movité věci nebo její části, umístěné na území České republiky.

Dle zákona o daních z příjmů činí sazba srážkové daně 15%, tato sazba však může být snížena smlouvou o zamezení dvojímu zdanění uzavřenou mezi ČR a státem, v němž má daňový domicil příjemce licenčních poplatků. Sražení a odvedení srážkové daně je odpovědností plátce, tzn. českého daňového subjektu.

Základní podmínkou pro uplatnění výše uvedeného osvobození je, že plátce licenčních poplatků a jejich příjemce jsou osobami přímo kapitálově spojenými (tzn jedna osoba se podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby alespoň 25%) po dobu alespoň 24 měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích. Osvobození lze uplatnit i před splněním podmínky stanovené doby 24 měsíců, tuto podmínku lze splnit i následně. Dále je nutné ověřit, že příjemce licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem, a že licenční poplatky nejsou přičitatelné jeho stálé provozovně umístěné na území ČR nebo státu mimo EU.

Nezbytnou „procesní“ podmínkou je, že příjemci licenčních poplatků bylo vydáno rozhodnutí místně příslušného správce daně o přiznání osvobození. Žádost tedy podává zahraniční osoba, např. prostřednictvím zástupce, místně příslušným finančním úřadem je Finanční úřad pro Prahu 1. Žádost může být podána i prostřednictvím plátce, avšak rozhodnutí vydá vždy Finanční úřad pro Prahu 1.

Povinnými náležitostmi žádosti o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození jsou:

a) potvrzení o daňovém rezidentství příjemce licenčních poplatků vydané zahraničním správcem daně,

b) informace prokazující, že příjemce licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem,

c) potvrzení zahraničního správce daně o tom, že příjemce licenčních poplatků podléhá dani, která má stejný nebo podobný charakter jako daň z příjmů,

d) informace prokazující, že příjemce licenčních poplatků má právní formu uvedenou v příslušném právním předpisu ES (zjednodušeně: kapitálové společnosti),

e) informace prokazující, že příjemce a plátce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček jsou osobami přímo kapitálově spojenými a po jak dlouhou dobu, 

f) právní titul pro výplatu licenčních poplatků nebo úroků.

Chce-li tedy zahraniční příjemce licenčních poplatků využít osvobození a inkasovat licenční poplatky nesnížené o sraženou daň, je nutné včas požádat český finanční úřad o přiznání osvobození a za tím účelem zajistit obstarání potřebných dokumentů a potvrzení. Využití osvobození je možnost, nikoli nutnost. Nemá-li příjemce licenčních poplatků problém započítat sraženou daň na svoji daňovou povinnost ve státě, kde je daňovým rezidentem, a není-li srážková daň tak významná, aby způsobila problém s výpadkem cash flow, je samozřejmě možné na využití osvobození rezignovat a postupovat klasickým postupem, tzn. sražení daně v ČR a její zápočet v zahraničí.

Daniel Kunc

Komentáře jsou uzavřeny

---

TOPlist