Daňový řád nebude od 1.1.2011 umožňovat prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti

12. prosinec 2010

Požádejte o prominutí daňových sankcí ještě v roce 2010

Za porušení povinností při plnění daňových závazků může daňovým subjektům vznikat povinnost zaplatit daňové sankce v podobě úroků z prodlení, pokut, penále, zvýšení daně případně náhrady za neuplatnění daně z přidané hodnoty. Dle stále ještě účinného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění (dále „zákon o správě daní a poplatků“) a jeho ustanovení §55a je možné místně příslušnému správci daně podat žádost o prominutí daňových sankcí (resp. obecně příslušenství daně) z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo z důvodu odstranění tvrdosti.

Pravidla promíjení příslušenství daně se řídí Pokynem č. D – 330, Ministerstva financí, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. O prominutí správce daně rozhoduje na základě správního uvážení. Proti rozhodnutí ve věci prominutí není přípustné odvolání, ale na druhou stranu rozhodnutí podléhá soudnímu přezkumu a k dispozici již je poměrně bohatá judikatura.

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 159/2005 43, ze dne 22. 2. 2007 např. víme, že zákon by měl alespoň v určité míře umožňovat individualizaci nebo alespoň snížení sankce s ohledem na majetkové postavení povinné osoby. Rozsudek uvádí cit.: „…na daňové penále jsou použitelné zásady formulované Ústavním soudem v jeho shora již zmíněném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/02, jež vycházejí z principů, které se v jeho judikatuře objevovaly již v řadě předchozích rozhodnutí. I daňové penále či jiný obdobný daňověprávní institut sankční povahy musí tedy, aby jeho konkrétní úprava byla ústavně konformní, jednak odpovídat principu proporcionality (tj. aby byla schopna dosáhnout zamýšleného ústavně legitimního cíle, zároveň byla nejšetrnějším z dostupných efektivních prostředků, a přitom přiměřená v užším slova smyslu – viz v podrobnostech citovaný judikát Ústavního soudu), jednak umožňovat alespoň v určité míře individualizaci či přinejmenším moderaci ukládané sankce s ohledem na majetkové postavení povinné osoby“.

V rozporu s touto ustálenou judikaturou však nový procesní předpis pro správu daní, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nabude účinnosti dnem 1.1.2011, možnost podání žádosti o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti nepřipouští. Je možné, že z důvodu existence uvedeného rozporu bude tato možnost prominutí z důvodu tvrdosti do daňového řádu v budoucnu doplněna, či bude možné podávat žádosti o prominutí na základě judikatury. To však prokáže až další vývoj.

Pro jistotu doporučuji provést před koncem roku kontrolu, zda firmě nehrozí nějaké daňové sankce, např. úroky z prodlení za opožděnou platbu daně, a ještě do konce roku 2010 podat žádost o prominutí na veškeré příslušenství daně, kde je to účelné. Dle přechodného ustanovení daňového  řádu budou žádosti o prominutí příslušenství daně podané do konce roku 2010 a nevyřízené do 1.1.2011 posuzovány podle podmínek zákona o správě daní a poplatků.

O prominutí příslušenství daně, které je splatné ze zákona, např. penále nebo úroky z prodlení, lze přitom žádat, aniž by bylo správcem daně již sdělené, tzn daňový subjekt na něj nemusí mít platební výměr. Nutnou (nikoli postačující) podmínkou úspěšného vyřízení žádosti však je, aby byla zcela uhrazena daň, ke které náleží příslušenství daně, o jehož prominutí je rozhodováno.

Daniel Kunc

Komentáře jsou uzavřeny

---

TOPlist