Daňové změny od 1.1.2013

3. leden 2013

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (tzv. daňový balíček, zveřejněn ve sbírce zákonů dne 27.12.2012) byly s účinností od 1.1.2013 uzákoněny některé změny daňových předpisů. 

Daňový balíček je především o zvýšení daňové zátěže v oblasti daně z příjmu fyzických osob, sazeb daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí a také o zrušení stropu pro pojistné na zdravotní pojištění.

Daň z příjmu

U daně z příjmu se konkrétně jedná o následující změny:

1) Zavedení tzv. solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % pro příjmy ze závislé činnosti (§6 zákona o daních z příjmů, dále „ZDP“) a ze samostatné výdělečné činnosti (§7 ZDP) přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění, tzn. v ročním vyjádření 48-násobek průměrné mzdy, tj. cca 1,2 mil. Kč. Pro aplikaci zvýšení daně je rozhodující nikoli tzv. superhrubá mzda, ale prostý součet příjmů ze závislé činnosti, u příjmů ze samostatné činnosti je pak kritériem základ daně.

Solidární daň bude komplikovat zdanění závislé činnosti, protože je nutné adekvátně počítat i vyšší měsíční zálohu na daň ze závislé činnosti. Zaměstnanci, u kterého byť jen v jediném měsíci dojde k solidárnímu zvýšení zálohy na daň, nebude možné provést roční zúčtování daně a tento zaměstnanec bude povinen podat daňové přiznání.

Solidární zvýšení daně se netýká příjmů z kapitálového majetku, příjmů z pronájmu a také ostatních příjmů a zavedeno je pouze dočasně pro období 2013 až 2015. Těmito směry se také zřejmě bude nejčastěji ubírat daňová optimalizace směřující k eliminaci solidární daně, tzn. jinak časově a druhově strukturovat zdanitelné příjmy fyzických osob.

2) Nemožnost uplatnění slevy na dani na poplatníka (24.840,- Kč) u důchodců. Slevu na poplatníka nebude možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Opět zavedeno dočasně pro období 2013 až 2015.

3) Omezení výdajových paušálů u osob samostatně výdělečně činných a u pronajímatelů. Novelou je u některých druhů příjmů omezeno uplatnění výdajů procentem z příjmů. Paušální výdaje ve výši 40% příjmů bude možné uplatnit pouze do maximální výše 800.000,- Kč a paušální výdaje 30% bude možné uplatnit do maximální výše 600.000,- Kč. Např. advokát s ročními příjmy 3 mil. Kč bude moci uplatnit paušální výdaje pouze ve výši 800.000,- Kč (nikoli 1,2 mil. Kč, tj. 40 % z 3 mil. Kč). Podobně pronajímatel nemovitosti s ročními příjmy 3 mil. Kč bude moci uplatnit výdaje ve výši pouze 600.000,- Kč (nikoli 900.000,- Kč, tj. 30 % z 3 mil. Kč). U výdajů uplatňovaných sazbou 80 % (zemědělci a řemeslníci), resp. 60 % příjmů (neřemeslné živnosti) k omezení výše paušálu nedojde.

Dalším zavedeným omezením je, že pokud je součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje uplatněny paušálem vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže daná osoba uplatnit slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění (slevu/bonus) na dítě. Toto omezení platí pro všechny „paušalisty“.

4) Zavedení nové sazby srážkové daně pro některé daňové nerezidenty ve výši 35 %. Do konce roku 2012 příjmy zahraničních daňových rezidentů podléhaly srážkové dani v základní výši 15 %. Novela zavedla novou, vyšší sazbu srážkové daně ve výši 35 %, a to pro poplatníky, kteří nejsou rezidenty jiného členského státu EU nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a států, se kterými ČR provádí smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo dohodu/úmluvu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů. Tato úprava má umožňovat vyšší zdanění příjmů plynoucích do některých daňových rájů, může však také dopadnout na příjmy rezidentů daňově „standardních“ států, které jen s Českou republikou nemají uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Ostatní daně

U ostatních daní zákon obsahuje tato opatření:

5) Zachování dvou sazeb DPH a jejich zvýšení na 15 %, resp. 21 %. Daňový balíček pro období 2013 až 2015 odložil již dříve přijaté sjednocení sazeb DPH na 17,5% a dvě sazby 14% a 20% zvýšil o 1 procentní bod.

6) Zvýšení daně z převodu nemovitosti z 3 % na 4 % od 1. 1. 2013.

7) Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění. Opatření je opět dočasné pro období 2013 až 2015.

8) Omezení daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty pro zemědělce. Od 1.1.2013 je snížena procentní míra vracení spotřební daně obsažené v naftě, diferencovaně dle druhu nafty (motorová a směsná nafta).

Daniel Kunc

Komentáře jsou uzavřeny

---

TOPlist